award ceremony 3yo stallions /

Awards Ceremony of Championship