award ceremony 4yo stallions /

Awards Ceremony of Championship